Persondatapolitik

Ellos Group AB, virk. nr. 556217-1925, Ödesgärdsgatan 6, 501 86 Borås, Sverige ("Stayhard") behandler personoplysninger i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder EU’s Databeskyttelsesforordning. Udtrykkene ”vi”, ”vores” og ”os” nedenfor henviser til Stayhard.


DATABESKYTTELSESRÅDGIVER (DATA PROTECTION OFFICER)


Stayhard har udpeget Magnus Axelsson som databeskyttelsesrådgiver (data protection offi-cer). Databeskyttelsesrådgiverens opgave er blandt andet at overvåge om Stayhards behand-ling af personoplysninger sker i overensstemmelse med gældende lovgivning. Databeskyttelses-rådgiveren kan kontaktes via dpo@ellosgroup.se


HVILKE PERSONOPLYSNINGER BEHANDLES


De personoplysninger som behandles, er de personoplysninger som du overlader til os og som vi indsamler om dig fra tredjemand.

Personoplysninger, som du overlader til os
Når du foretager et køb, tilmelder dig vores nyhedsbrev, registrerer en brugerkonto, tegner en forsikring, anvender tjenesterne på vores hjemmeside eller vores sociale medier eller når du håndhæver dine rettigheder i henhold til forbrugerlovgivningen, overlader du personoplysnin-ger til os. De personoplysninger, som du overlader, og som vi behandler, kan f.eks. være dit navn, adresse, CPR-nummer, mobil- og telefonnummer samt din e-mailadresse.

Personoplysninger, som vi indsamler hos dig
Når du foretager et køb fra Stayhard, når du kontakter os, bruger vores hjemmeside, din bru-gerkonto eller sociale medier, indsamler vi personoplysninger om dig. Sådanne personoplys-ninger kan være dit navn, fødselsdato, køn, kontaktoplysninger, kundeoplysninger, IP-adresse, operativsystem, information om den hardware og software du bruger, oplysninger relateret til din kontakt med os såsom optagede lydfiler, oplysninger om dine browser vaner (f.eks. geo-grafisk placering, sessionstid, hvilke eksterne hjemmesider du tidligere har besøgt, hvilke hjemmesider og sociale netværk du besøger hos os, dine interesser og oplysninger om din øvrige brug af vores tjenester og produkter), søge- og købshistorik, hvilke produkter du har besøgt hos os eller lagt i din varekurv, betalingsmetode og kontosaldo samt om du har købt din vare på kredit såvel som din aktivitet på vores hjemmesider og sociale netværk.

Personoplysninger, som vi får fra tredjemand
Stayhard kan modtage e-mails og anden korrespondance, der indeholder personoplysninger om tredjeparter og Stayhard behandler derfor også disse personoplysninger. Om nødvendigt vil Stayhard informere dig som tredjepart om behandlingen.


HVORFOR OG I HENHOLD TIL HVILKET RETSGRUNDLAG BEHANDLER VI DINE PERSONOPLYSNINGER


Kundeservice og administration af kundeforhold
Vi behandler navn, adresse, mobil- og telefonnummer, e-mailadresse, købshistorik og optagede lydfiler fra din kontakt med os for at kunne yde en god kundeservice samt for at administrere vores kundeforhold med dig. Det retlige grundlag for vores behandling af dine personoplysnin-ger er, at behandlingen er nødvendig for vores opfyldelse af vores aftale med dig eller for at vi kan gribe ind, før en sådan aftale er indgået, eller vores berettiget legitime interesse i at yde en god service, hvis du ikke er kunde hos os. Vores interesse i at behandle dine personoplysninger til disse formål går forud for din eventuelle interesse i at beskytte dit privatliv.

Såfremt, du ikke overlader ovennævnte personoplysninger, kan vi ikke levere vores produkter til dig eller på anden måde overholde vores forpligtelser over for dig.

Kreditgivning
Vi behandler oplysninger om dig og dit køb for at gøre det muligt for dig at foretage køb på kredit. I den anledning behandler vi dit kundenummer, din købshistorik, kreditoplysninger som f.eks. din tildelte kredit og dit CPR-nummer. Det retlige grundlag for vores behandling af dine personoplysninger er, at det er nødvendigt for vores opfyldelse af aftalen med dig.

Markedsføring
Vi behandler navne, mobil- og telefonnumre, e-mailadresse, din købshistorik og oplysninger om din anvendelse af sociale medier for at kunne sende nyhedsbreve og kampagnetilbud til dig via e-mail, SMS eller brev. Det retlige grundlag for vores behandling af dine personoplysninger er dit samtykke, som vi enten modtager, når du registrerer dig som bruger af Stayhard eller i forbindelse med dit køb af produkt(er) fra vores sortiment. Du giver dit samtykke ved aktivt at markere et eller flere afkrydsningsfelter på vores hjemmeside. På den samme måde kan du tilbagekalde dit samtykke ved at markere det i afkrydsningsfelterne på vores hjemmeside.

Automatiske afgørelser og profilering
For at udvikle vores produkter, tjenester og tilbud til dig, indsamler vi automatisk oplysninger om dig. Oplysningerne kan være dit navn, fødselsdato, køn, kontaktoplysninger, kundeoplys-ninger, IP-adresse, operativsystem, oplysninger om den hardware og software du bruger, op-lysninger relateret til din kontakt med os, oplysninger om dine browser vaner, søge- og købs-historik, hvilke varer du har besøgt eller føjet til din varekurv, betalingsmetode og kontosaldo, og hvis du har købt din vare på kredit såvel som din øvrige aktivitet på vores hjemmesider og sociale medier. Baseret på resultaterne af analysen af din brugeradfærd (såkaldt profilering) giver vi dig herefter automatisk tilpassede oplysninger i form af annoncer og tilbud, som vi tror, at du vil finde interessante og relevante for dig. Der er på nuværende tidspunkt ingen handlinger omhandlende automatiske afgørelser eller profilering, der i væsentlig grad vil påvir-ke dig, hverken juridisk eller på anden måde. Det retlige grundlag for vores behandling af dine personoplysninger er dit samtykke, som vi får enten når du registrerer dig som bruger af Stay-hard eller i forbindelse med dit køb af produkt(er) fra vores sortiment. Du giver dit samtykke ved aktivt at markere et eller flere afkrydsningsfelter på vores hjemmeside. På den samme måde kan du tilbagekalde dit samtykke ved at markere det i afkrydsningsfelterne på vores hjemmeside.

Statistik
Vi behandler dit kundenummer og andre referencenumre for at lave statistiske opgørelser. Det retlige grundlag for vores behandling af dine personoplysninger er vores berettiget legitime interesse i at føre statistikker og derigennem udvikle vores forretning. Vores interesse i at be-handle dine personoplysninger til dette formål går forud for din eventuelle interesse i at be-skytte dit privatliv.

Behandling af klager, returneringer mv.
Vi behandler navn, adresse, mobil- og telefonnumre, e-mailadresse og købshistorik for at kun-ne håndtere din eventuelle anmodning om at returnere produkter eller gøre dine rettigheder gældende som forbruger mod os vedr. krav om fejl og forsinkelse. Det retlige grundlag for vores behandling af dine personoplysninger er, at det er nødvendigt for vores opfyldelse af de juridiske forpligtelser, som vi har i henhold til forbrugerlovgivningen.

Regnskabsmæssige formål
Vi behandler oplysninger om transaktionen, som sker mellem dig og Stayhard til regnskabs-mæssige formål. Vi behandler oplysninger om køb, navn, adresse, mobil- og telefonnumre og e-mailadresse. Det retlige grundlag for vores behandling af dine personoplysninger er, at det er nødvendigt til opfyldelse af vores juridiske forpligtelser.


HVEM VIDEREGIVER VI PERSONOPLYSNINGER TIL, OG HVOR BLIVER DISSE BEHANDLET GEOGRAFISK


Dine personoplysninger kan blive videregivet til og behandlet af virksomheder, der indgår i Stayhard koncernen.

Stayhard kan også videregive dine personoplysninger til tredjemand. Eksempler som vi kan videregive dine personoplysninger til, er speditører i forbindelse med levering af varer, medie-bureauer til distribution af nyhedsbreve, marketingspartnere til markedsføring, kreditrappor-tering eller indsamlingsbureauer til kreditrapporteringskontrol samt advokatfirmaer til håndte-ring af juridiske spørgsmål for vores virksomheder. Hvis du foretager et køb på kredit, kan vi eventuelt også videregive dine personoplysninger til Resurs Bank AB. Alle disse aktører er uaf-hængigt ansvarlige for deres behandling af dine personoplysninger.

Stayhard kan muligvis videregive dine personoplysninger til tjenesteudbydere og forretnings-partnere, der behandler personoplysninger på vores vegne, såkaldte databehandlere. Vi har aftaler med vores databehandlere for at sikre, at de behandler dine personoplysninger i over-ensstemmelse med denne politik for personoplysninger samt i henhold til vores instruktioner.

Stayhard kan videregive dine personoplysninger til myndigheder, der kræver, atStayhard vide-regiver sådanne personoplysninger. Stayhard kan også videregive dine personoplysninger for at tillade en fusion, erhvervelse eller salg af alle eller dele af Stayhards aktiver.

Som hovedregel behandler Stayhard kun dine personoplysninger inden for EU og EØS. Hvis personoplysninger behandles uden for EU og EØS sørger vi for at sikre, at videregivelsen er lovlig og at dine personoplysninger fortsat er beskyttede af de modtagende parter uden for EU/EØS.

HVOR LÆNGE BEHANDLER VI PERSONOPLYSNINGER


Vi behandler kun dine personoplysninger, så længe behandlingen er nødvendig til opfyldelse af de formål, som oplysningerne er indsamlet eller indhentet til. De samme personoplysninger kan opbevares flere forskellige steder til forskellige formål. Det kan betyde, at personoplysnin-ger der er fjernet fra et system, fordi de ikke længere er nødvendige til opfyldelse af formålet, fortsat kan opbevares i et andet system til andre formål, hvor personoplysninger er nødvendi-ge til opfyldelse af formål.

Personoplysninger, som vi behandler i forbindelse med kundeservice og til administration af dit kundeforhold, behandles i den tid, der er nødvendig for vores opfyldelse af vores aftale med dig, eller så længe vi har en berettiget legitim interesse i behandlingen af personoplysningerne. Optagede samtaler med dig behandles i tre måneder.

Personoplysninger som vi behandler for at muliggøre kreditgivning behandles kun i den tid, der er nødvendig for at vi kan opfylde vores aftale med dig.

Personoplysninger som vi behandler til brug for markedsføring behandles indtil du trækker dit samtykke tilbage, afmelder dig, eller på anden måde beder os om at afstå fra kontakt til dig. I forbindelse hermed vil vi også i videst muligt omfang slette de personoplysninger, vi behandler om dig, der er relaterede til automatiske afgørelser og/eller profilering.

Personoplysninger, som vi behandler for at udføre statistikker, behandles indtil det aktuelle regnskabsmateriale slettet, nærmere bestemt i 7 år.

Personoplysninger, som vi behandler for at opfylde vores juridiske forpligtelser over for dig, f.eks. for at opfylde garanti-, krav- eller annulleringsforpligtelser, vil blive behandlet i den perio-de, hvor vi har de juridiske forpligtelser efter lovgivningen.

Personoplysninger som vi behandler til regnskabsmæssige formål behandles i syv år i overens-stemmelse med gældende regnskabslovgivning.

Dine personlige data kan muligvis opbevares i længere tid end angivet ovenfor, hvis det er nødvendigt for at overholde lovkrav, forordninger eller myndigheders administrative beslutninger.


DINE RETTIGHEDER


Når vi behandler dine personoplysninger, har du visse rettigheder i henhold til lovgivningen. Bemærk, at håndhævelse af rettighederne er underlagt visse krav og betingelser i loven (EU’s databeskyttelsesforordning).

Ret til indsigt, adgang, berigtigelse, sletning osv.
Du har ret til vederlagsfrit at anmode om skriftlig information angående hvilke personoplysnin-ger, som vi behandler om dig. Du kan til enhver tid anmode om berigtigelse af forkerte oplys-ninger, og du kan også have ret til at anmode os om at slette de personoplysninger, som vi har registreret om dig, at få begrænset behandlingen, samt at få en kopi af personoplysnin-gerne. Hvis din anmodning er grundløs, eller såfremt din anmodning er urimelig, hvis du f.eks. ofte anmoder om indsigt eller sletning af data med korte intervaller mellem dine anmodninger, har vi ret til at afvise din anmodning eller alternativt opkræve et gebyr til dækning af administrati-onsomkostningerne forbundet med din anmodning.

Ret til at trække dit samtykke tilbage
Du kan når som helst, helt eller delvist, trække dit samtykke tilbage vedr. behandling af personoplysninger, ved at fjerne markeringen i ovennævnte afkrydsningsfelter på vores webside eller ved at kontakte os på ovenstående kontaktoplysninger. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, bedes du bemærke, at dette ikke påvirker lovligheden af den behandling som tidligere er sket med dit samtykke, inden du trak det tilbage. Stayhard kan også under visse omstændigheder have en anden retslig grund til behandling af dine personoplysninger, som kan give os ret til at fortsætte behandlingen af disse.

Ret til dataportabilitet
Du kan have ret til at få udleveret personoplysninger, der vedrører dig og som du har givet os i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format. Du kan have ret til at overføre personoplysningerne til en anden dataansvarlig.

Ret til indsigelse mod direkte markedsføring
Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at dine personoplysninger behandles til direkte mar-kedsførings- eller profileringsformål. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine personoplysnin-ger til sådanne formål, bedes du rette henvendelse til os igennem vores kontaktoplysninger, se nedenfor pkt. 7. Vi ophører efterfølgende med at behandle dine personoplysninger til sådanne formål samt sletter dine personoplysninger, forudsat at vi ikke behøver at fortsætte behand-lingen af disse personoplysninger til øvrige formål i overensstemmelse med nærværende per-sondatapolitik.

Klageadgang
Hvis du er utilfreds med den måde hvorpå vi har behandlet dine personoplysninger, kan du rette henvendelse til os igennem vores kontaktoplysninger nedenfor pkt. 7. Du har også ret til at indgive en klage vedrørende vores behandling af dine personoplysninger til:

Datainspektionen
Box 8114
104 20 Stockholm
datainspektionen@datainspektionen.se


KONTAKTOPLYSNINGER


Du kan kontakte os på følgende måder:
- Via e-mail: customerservice@stayhard.dk
- Via telefon: +46 33-7206162
- Ved at skrive et brev til Stayhard: Stayhard AB , 501 10 BORÅS